Varstvo osebnih podatkov

V družbi SKB Leasing Select (v nadaljevanju družba) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov in varovanja zasebnosti. Z osebnimi podatki ravnamo v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR ) in veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter ostalo pozitivno pravno zakonodajo. Družba je, kot upravljavec osebnih podatkov, z namenom uresničevanja načela poštene in pregledne obdelave, pripravila Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov, ki na enem mestu omogočajo pridobitev vseh relevantnih informacij.

PODATKI O UPRAVLJAVCU

Družba SKB Leasing Select d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, davčna številka SI 63452359, matična številka 2366878000, https://www.skb-leasing-select.si.

SKUPNI UPRAVLJAVCI OSEBNIH PODATKOV

 • Družba SKB Leasing Select d.o.o. in družba C Automobil Import, podjetje za distribucijo avtomobilov, d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, matična št. 5934737000 (v nadaljevanju: C Automobil Import d.o.o.),
 • Družba SKB Leasing Select d.o.o. in družba P Automobil Import, podjetje za distribucijo avtomobilov, d.o.o. (v nadaljevanju: P Automobil Import d.o.o.), Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, matična št. 1380427000.

V primeru financiranja produktov, za katere SKB Leasing Select d.o.o. in C Automobil Import d.o.o. oziroma SKB Leasing Select d.o.o. in P Automobil Import d.o.o. pripravita skupno akcijsko ponudbo, navedene družbe nastopajo kot skupni upravljavci določenih vrst osebnih podatkov za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev akcije. Zahtevo za uveljavljanja pravic v zvezi z obdelavo podatkov lahko uveljavljate pri kateremkoli skupnem upravljavcu.

Izjava o varstvu osebnih podatkov družbe C Automobil Import d.o.o.
Izjava o varstvu osebnih podatkov družbe P Automobil Import d.o.o.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO PODATKOV

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov pri upravljavcu je dosegljiva na:

 • elektronskem naslovu, na gdpr@skb-leasing.si ali
 • po navadni pošti, naslovljeni na SKB Leasing Select d.o.o., Pooblaščena oseba za varstvo podatkov, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana.

Varstvo osebnih podatkov

Družba uporablja določene avtomatizirane procese, pri kateri se o posamezniku lahko sprejme odločitev, ki ima za posledico pravne učinke v zvezi z njim ali na njega znatno vpliva (kot npr. kreditna sposobnost,…). V primeru avtomatizirane odločitve bo posameznik predhodno o tem obveščen, prav tako mu bo omogočena pravica do osebnega posredovanja, pravica, da izrazi svoje stališče, pravica, da dobi pojasnilo k odločitvi, ki je bila sprejeta na ta način ter pravica do izpodbijanja take odločitve.

Zoper molk upravljavca (če torej družba posamezniku na njegovo zahtevo za uveljavljanje pravic ne odgovori v roku 1 meseca), ali zoper njegov zavrnilni odgovor, lahko posameznik vloži pritožbo pri nadzornem organu na naslov Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, ali na e-naslov: gp.ip@ip-rs.si.

Družba kot upravljavec osebnih podatkov zagotavlja posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja njihovih pravic. To so

 • Pravico do dostopa do podatkov, ki jo lahko uveljavljate, če vas zanima, ali v zvezi z vami obdelujemo osebne podatke in bi želeli vedeti, katere podatke o vas obdelujemo.
 • Pravico do popravka, če ugotovite, da so podatki, ki jih o vas obdelujemo nepravilni oziroma netočni.
 • Pravico do izbrisa osebnih podatkov, če menite, da za obdelavo osebnih podatkov nimamo ustrezne pravne podlage ali podatki niso potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali obdelani.
 • Pravico do omejitve obdelave, če oporekate točnosti podatkov, ki jih o vas obdelujemo oz. menite, da za obdelavo nimamo ustrezne pravne podlage in podatki niso potrebni za namene, za katere so bili zbrani.
 • Pravico do ugovora obdelavi, če se vaši podatki obdelujejo na podlagi vašega soglasja ali zakonitega interesa SKB in želite takšni obdelavi ugovarjati.
 • Pravico do prenosljivosti podatkov, kadar se obdelava izvaja na podlagi vašega soglasja ali pogodbe ter se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko uveljavi svojo posamezno pravico tako, da izpolni obrazec, ki je predviden za posamezno pravico in je na voljo na sedežu in v poslovnih enotah družbe ter na spletni strani družbe ter ga zaradi potrebne identifikacije osebno predloži na sedežu družbe ali njene poslovne enote, v primeru zahteve za popravo oziroma dopolnitev podatkov pa skladno z navodili za izpolnjevanje obrazcev tudi na sedežu družb v skupini in njihovih poslovnih enotah ter pri trgovcu-dobavitelju in pogodbenih partnerjih družbe.

Obrazci za uresničevanje pravic:

    

Družba je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu. Ta rok se lahko podaljša za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. V tem primeru družba obvesti posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, o vsakem takšnem podaljšanju v enem mesecu po prejemu zahteve skupaj z razlogi za zamudo.

Družba mora zagotoviti kopijo osebnih podatkov, ki se obdelujejo oziroma zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno. Za morebitne dodatne kopije, ki jih zahteva posameznik, lahko družba zaračuna razumno pristojbino ob upoštevanju upravnih stroškov.

Kadar pa so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, lahko družba (1) zaračuna razumno pristojbino, pri čemer upošteva upravne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanje zahtevanega ukrepa ali (2) zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Podatki, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja se hranijo vse do vašega preklica oz. zahteve za izbris podatkov, vendar ne dlje kot 10 let po prenehanju poslovnega razmerja oz. do izpolnitve namena, za katerega so se pridobili.

Podatki o strankah so poslovna skrivnost upravljavca oziroma družbe. Zaposleni pri upravljavcu do podatkov dostopajo v skladu s pooblastili in dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov.

Za dosego nekaterih zgoraj navedenih namenov obdelav podatkov, so lahko vaši podatki razkriti tudi tretjim osebam, ki vaše podatke obdelujejo izključno v našem imenu in pod našim nadzorom (obdelovalci podatkov) ter so k zaupnosti podatkov zavezani s pogodbo o obdelavi podatkov. Tako so lahko vaši podatki razkriti npr.:

 • ponudnikom informacijske infrastrukture/tehnologije,
 • ponudnikom storitev pošiljanja sporočil, pošte,
 • kreditnim posrednikom,
 • cenilcem.

Podrobnejše informacije o pogodbenih partnerjih ter obdelovalcih lahko pridobite na zahtevo pri Pooblaščeni osebi za varstvo podatkov na naslovu gdpr@skb-leasing.si.

Družba osebne podatke posreduje tudi drugim tretjim osebam, če ji takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (npr. Urad za preprečevanje pranja denarja, Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, Sistem izmenjave informacij (SISBON), ipd.) ali če ste za to podali svojo privolitev

Na podlagi privolitve so lahko osebni podatki stranke posredovani družbam v skupini in pogodbenim partnerjem upravljavca, ki nato podatke obdelujejo kot samostojni upravljavci za namene neposrednega trženja, kot je določeno v obrazcu za privolitev.

Aktualen seznam članic družb v skupini in pogodbenih partnerjev:

 • SKB Leasing d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka: 5808596000
 • C Automobil Import, podjetje za distribucijo avtomobilov, d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, matična št. 5934737000
 • P Automobil Import, podjetje za distribucijo avtomobilov, d.o.o., Barjanska cesta 54, 1000 Ljubljana, matična št. 1380427000

Vsi uporabniki vaših osebnih podatkov so zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov skladno s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in/ali vsakokratnim veljavnim nacionalnim zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in drugimi zakonskimi predpisi.

Družba osebnih podatkov ne prenaša oziroma posreduje v tretje države.

Privolitev stranke oziroma posameznika, ki je podana za trženjske namene in aktivnosti družbe, kot je navedeno v privolitvi, velja do preklica. Če stranka oziroma posameznik, v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, družba njegovih podatkov za namene, za katere je podal preklic ne bo več uporabljala.

Če želi stranka oziroma posameznik delno ali v celoti preklicati privolitev, to lahko stori s podpisom obrazca za privolitev (na voljo na sedežu družbe in pri pogodbenih partnerjih), na katerem označi »ne« pri posameznih namenih obdelave, ali s pisno izjavo na kontaktni naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov.

Stranka oziroma posameznik se lahko vedno »odjavi« od prejemanja posameznih sporočil družbe, ki jih prejema na podlagi podanega soglasja, preko komunikacijskega medija, na katerega so prejele določeno sporočilo. Povezava do odjave oziroma informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu družbe. Družba bo zahtevo posameznika po preklicu zabeležila v svojem sistemu in jo začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu. 

Osebne podatke posameznikov obdelujemo le, če:

 • je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe in ukrepov pred sklenitvijo pogodbe,
 • je obdelava potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za družbo kot upravljavca,
 • je posameznik privolil v obdelavo osebnih podatkov, ali če
 • je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo.
 1. Osebne podatke posameznikov obdelujemo za namen izvajanja storitev iz pogodbe o finančnem leasingu, pogodbe o kreditu ali pogodbe za druge produkte iz naše ponudbe (npr. sklepanje garancij, zavarovanja ipd.) ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno s postopki reklamacij) in vodenja kontaktov s stranko prek različnih kanalov. V teh primerih se podatki obdelujejo na podlagi pogodb, ki jih sklenete z nami, skladno s členom 6/1(b) GDPR. Zavarovanje za vas uredimo po meri. Izberete lahko med tremi priznanimi zavarovalnicami v Sloveniji in sicer Zavarovalnica Sava, Zavarovalnica Triglav in Zavarovalnica Allianz.

V teh primerih je posredovanje vaših podatkov vaša pogodbena obveznost, kar pomeni, da z vami ne moremo skleniti poslovnega razmerja, če nam podatkov ne posredujete.

 1. Osebni podatki posameznikov se obdelujejo tudi za namene izpolnjevanja zakonskih obveznosti, ki veljajo za družbo, kot npr.:
 • ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke,
 • sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov Uradu za preprečevanje pranja denarja ter v sistem SISBON,
 • vodenje evidenc in hramba podatkov.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavljajo zakonski predpisi, ki zavezujejo družbo, kot npr. vsakokrat veljavni Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, Zakon o potrošniških kreditih in Zakon o centralnem kreditnem registru, skladno s členom 6/1(c) GDPR.

 1. Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva družba in nad katerimi ne prevladajo vaši interesi ali vaše temeljne pravice in svoboščine. Podatki se tako obdelujejo tudi za:
 • izvajanje ukrepov, ki so potrebni za preprečevanje in preiskovanje prevar,
 • za izvajanje analiz in raziskave trga,
 • za spremljanje zadovoljstva naših strank z namenom izboljšanja naših storitev,
 • za izvajanje trženjskih aktivnosti,
 • za pozivanje k posredovanju posodobljenih podatkov,
 • upravljanje vaših obstoječih komunikacijskih kanalov za zagotavljanje varnega dostopa,
 • izvajanje videonadzora ter
 • snemanje telefonskih klicev v primeru sklepanja poslov preko telefona.

Za zapisane namene se podatki obdelujejo na podlagi zakonitega interesa družbe, skladno s členom 6/1(f) GDPR.

Obdelavi podatkov v te namene lahko kadarkoli ugovarjate. V tem primeru bo družba prenehala obdelovati podatke v te namene, razen če dokaže nujne legitimne razloge za nadaljnjo obdelavo.

 1. Kontaktne in druge osebne podatke posameznikov obdelujemo tudi za namene, za katere ste podali svojo privolitev, kot npr.
 • izvajanje trženjskih aktivnosti, kot so obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih,
 • za posredovanje revij, brošur in drugega reklamnega gradiva o ponužbe, družb v Skupini SKB Leasing tudbi drer pogodbenih partnerjev družbe,
 • za prejemanje vabil na dogodke in sodelovanje v nagradnih igrah.

Sklenitev pogodbe za finančni produkt, ki ga ponuja družba ni pogojena s podajo privolitve za izvajanje trženjskih aktivnosti družbe. Podaja privolitve je popolnoma prostovoljna in v kolikor se posameznik oziroma stranka odloči, da je ne želi podati oziroma jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje njenih pravic, izhajajočih iz poslovnega razmerja z družbo oziroma zanjo to ne predstavlja dodatnih stroškov oziroma oteževalnih okoliščin.

Družba v okviru opravljanja svoje zakonite in registrirane dejavnosti zbira in obdeluje različne vrste osebnih podatkov, kot so:

 • identifikacijski podatki, npr. osebno ime, datum rojstva, davčna številka, državljanstvo, podatki iz osebnega dokumenta, ki jih potrebujemo za sklenitev posla oz. izvedbo naših storitev,
 • kontaktni podatki, npr. telefonska številka, elektronski naslov, naslov bivališča, ki jih potrebujemo za obveščanje o ponudbi ali obveznostih iz pogodbenega razmerja,
 • sociodemografski podatki, npr. spol, starost, izobrazba, zaposlitveni položaj, podatki o zadolženosti, politična izpostavljenost,
 • geolokacijski podatki, ki jih pridobimo iz kanalov in aplikacij, preko katerih posameznik stopa v stik z družbo.

Družba vodi evidenco dejavnosti obdelave osebnih podatkov, iz katere so razvidne zlasti vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave. 

Podatke, ki jih obdelujemo, pridobimo:

 • neposredno od posameznikov ob sklenitvi poslovnega razmerja ali izvedbi določene storitve,
 • posredno, preko izvajanja pogodbenega razmerja in storitev,
 • na način, da jih ustvarimo sami ob izvajanju analiz,
 • iz zbirk drugih upravljavcev, ker jih potrebujemo zaradi izpolnjevanja pogodbenih obveznosti oziroma zaradi zakonske obveznosti (npr. SISBON).
Prikaži vse

KONČNE DOLOČBE

Družba si pridružuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti z relevantno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Splošne informacije so na voljo na sedežu družbe, v njenih poslovnih enotah in na spletni strani.

Za vse, kar ni posebej določeno s temi splošnimi informacijami ali s pogodbo o izbranem finančnem produktu ter njenimi splošnimi pogoji, veljajo neposredno določila veljavne zakonodaje.

Te Splošne informacije veljajo in se uporabljajo od novembra 2021 dalje.

SKB Leasing Select d.o.o.